14th July STAT STRIKES BASED ON LAST 6 GAMES

Stat Strikes

BEST FOR UNDER 1.5 HALF TIME

  • UUUOUU
    Velez Sarsfieldj01:10Tigre
    UUUUUU

BEST BOTH TO SCORE

  • YYNYYY
    Mogi Mirim23:30Macae
    YYYYYY

Category: Stat Strikes

Written by: BTFStats

Date: 05:12 14 Jul, 2015